SONG, Qingyuan, Xudong LIU, Fangru NAN, Qi LIU, Junping LV, Jia FENG, Ruiyuan LI & Shulian XIE
2022 (Oct. 13)
Chara zhengzhouensis (Characeae, Charophyta), a new freshwater algal species described from North China
Diversity [MDPI]
14(10), 864: 11 pp., 7 figs., 4 tables

Keyboarded taxa: 1