FANG, Kun-Peng, Fang-Ru NAN, Jia FENG, Jun-Ping LV, Qi LIU, Xu-Dong LIU, & Shu-Lian XIE
2022 (Mar. 2)
Sheathia yunnanensis, a new species of freshwater red alga (Rhodophyta: Batrachospermales) from Yunnan, China
Nordic J. Bot.
2022 (5, e03476): 1-11, 5 figs., 3 tables

Keyboarded taxa: 1