YAN, Qiufeng, Huan ZHU, Jiao FANG, Benwen LIU, & Guoxiang LIU
2022 (Aug. 11)
Taxonomic study of a novel terrestrial alga, Spongiosarcinopsis qinghaiensis sp. nov. (Protosiphonaceae, Chlorophyta), from the Qinghai-Tibet Plateau
PhytoKeys
204: 83-95, 13 figs., 1 table

Keyboarded taxa: 1