GE, Danyang, Simeng ZHANG, Hongyan LIU, Yan LIU, Patrick John KOCIOLEK, Huan ZHU, Guoxiang LIU, & Yawen FAN
2022 (Mar. 9)
One new species of Achnanthidium Kützing (Bacillariophyta, Achnanthidiaceae) from Tibet, China
Phytotaxa
538(4): 268-280, 32 figs., 3 tables

Keyboarded taxa: 1