GENG, Ruozhen, Wenke LI, Aimin CHAO, Xiaoyu GUO, Hua LI, Gongliang YU, & Renhui LI
2021 (Oct. 29)
Establishment of a new filamentous cyanobacterial genus, Microcoleusiopsis gen. nov. (Microcoleaceae, Cyanobacteria), from benthic mats in open channel, Jiangxi Province, China
Diversity
13, 548: 1-15, 6 figs., 2 tables

Keyboarded taxa: 2