LIU, Qi, Nini CUI, Jia FENG, Junping LÜ, Fangru NAN, Xudong LIU, Shulian XIE, & John Patrick KOCIOLEK
2020 (Jan. 7)
Gomphonema Ehrenberg species from the Yuntai Mountains, Henan Province, China
Journal of Oceanology and Limnology
39(3): 1042-1062, 1 text-fig., 143 figs. on 16 pls.

Keyboarded taxa: 5