BALONOV, I.M.
1976
Rod Synura Ehr. (Chrysophyta): biologiya, ekologiya, sistematika.
In Biologiya, morfologiya i sistematika vodnykh organizmov. Leningrad: Nauka
Pp. 61-81, X pls.

Russian; NOT SEEN in entirety; Synura biseriata; Synura punctulosa

Keyboarded taxa: 2