ZHANG, Lixuan, Pan YU, J.P. KOCIOLEK, Wanting PANG, Quanxi WANG, & Qingmin YOU
2020 (Nov. 27)
Gomphonema qingyiensis sp. nov., a new freshwater species (Bacillariophyceae) from Qingyi River, China
Phytotaxa
474(1): 40-50, 43 figs., 1 table

Keyboarded taxa: 1