ZHANG, Jiawei, Zhen WANG, Suqing ZHUO, Yahui GAO, Xuesong LI, Jun ZHANG, Lin SUN, Junrong LIANG, Lang LI, & Changping CHEN
2020 (Nov. 18)
Scoliolyra elliptica gen. et sp. nov. (Bacillariophyceae), a new marine genus from sandy beach in Southern China
Phytotaxa
472(1): 1-12, 27 figs., 2 tables

Keyboarded taxa: 2