ZHANG, Fan, Yan LIU, Maxim KULIKOVSKIY, John Patrick KOCIOLEK, Xinxin LU, & Yawen FAN
2020 (Nov. 17)
One new Gomphonema Ehrenberg (Bacillariophyta) from Guangxi Zhuang Autonomous Region, China
Phytotaxa
471(3): 258-266, 26 figs.

Gomphonema shiwania

Keyboarded taxa: 1