ZHANG, Wei, Xue-Wei GU, Ming-Yan BAO, John Patrick KOCIOLEK, Saúl BLANCO, & Yan-Ling LI
2020 (Jul. 6)
Kurtkrammeria tiancaiensis sp. nov. a new cymbelloid species (Bacillariophyceae) from Lijiang Laojunshan National Park in Yunnan Province, China
Phytotaxa
451(3): 223-230, 19 figs., 2 tables

Keyboarded taxa: 1