HAN, Jin-Fen, Fang-Ru NAN, Jia FENG, Jun-Ping LV, Qi LIU, Xu-Dong LIU & Shu-Lian XIE
2020 (Apr. 30)
Affinities of four freshwater putative "Chantransia" stages (Rhodophyta) in Southern China from molecular and morphological data
Phytotaxa
441(1): 47-59, 5 figs., 4 tables

Sheathia jiugongshanensis; Sheathia shimenxiaensis

Keyboarded taxa: 2