JIANG, Xiao-Die, Fang-Ru NAN, Jun-Ping LV, Qi Liu, Shu-Lian XIE, John Patrick KOCIOLEK, & Jia FENG
2019 (May 16)
Dinobryon taiyuanensis (Chrysophyta, Dinobryaceae), a new freshwater species described from Shanxi province, China
Phytotaxa
404(1): 41-50, 5 figs., 2 tables

Keyboarded taxa: 1