CAI, Fangfang, Yiming YANG, Qianzhi WEN, & Renhui LI
2018 (Sep. 6)
Desmonostoc danxiaense sp. nov. (Nostocales, Cyanobacteria) from Danxia mountain in China based on polyphasic approach
Phytotaxa
367(3): 233-244, 5 figs., 2 tables

Keyboarded taxa: 1