VETROVA, Z.I.
1981 (Feb. 18)
A new species of the genus Strombomonas (Euglenophyta)
Bot. Zhurn.
66(3): 441-443, 2 figs.

Keyboarded taxa: 1