TEMNISKOVA-TOPALOVA, D.N., T.F. KOZYRENKO, A.I. MOISSEEVA, & V.S. SHESHUKOVA-PORETZKAYA
1981 (Jul. 31)
The new genus Pontodiscus (Bacillariophyta)
Bot. Zhurn.
66(9): 1308-1311, 4 pls.

Keyboarded taxa: 4