STRELNIKOVA, N.I., & V.A. NIKOLAEV
1995
[A new genus Gyrocylindrus (Bacillariophyta) from Paleogene deposits of Russia and Denmark]
Bot. Zhurn.
80{8}: 93-95, [1] pl.

Russian; Gyrocylindrus antiquus

Keyboarded taxa: 2