SONG, Huiyin, Shuyin LI, Xudong LIU, Qinghua WANG, Huan ZHU, Guoxiang LIU, & Zhengyu HU
2017 (online Nov. 6)
Jenufa lobulosa sp. nov. (Chlorophyceae, Chlorophyta), a new epilithic, terrestrial species described from China
Phycologia
57(1): 52-60, 27 figs.
cardnote:

Keyboarded taxa: 1