YOU, Qingmin, John Patrick KOCIOLEK & Quanxi WANG
2015 (Feb. 4)
The diatom genus Hantzschia (Bacillariophyta) in Xinjiang Province, China
Phytotaxa
197(1): 1-14, 10 pls. (=66 pls), 6 figs.

Keyboarded taxa: 4