ELENKIN, A.A.
1949 [podpisano 22.vi]
Monographia algarum cyanophycearum aquidulcium et terrestrium in finibus URSS inventarum. Pars specialis (systematica). Fasc. II. III. Hormogoneae (Geitl.) Elenk. (finis). Sinezelenye vodorosli SSSR. Monografiya presnovodnykh i nazemnykh Cyanophyceae, obnaruzhennykh v predelakh SSSR. Spetsial'naya (sistematicheskaya) chast'. III. Hormogoneae (Geitl.) Elenk. (okonchanie)
Moskva, Leningrad: Izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR.
Pre-t.p., t.p., pp. 989-1908, figs. 291-566, frontispiece [portrait of Elenkin 1873-1942].

[Gloeocapsaceae by M.M. Hollerbach, Scytonemataceae by C.C. Kossinskaja, Rivulariaceae by V.I. Poljansky]

Keyboarded taxa: 17