Directory       News       Site Map       Home
         
    Jepson eFlora
    Indexes to accepted names and synonyms:
    (synonyms indicated with asterisks)
    |A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Kali australis* (under Salsola australis)
Kali paulsenii* (under Salsola paulsenii)
Kallstroemia californica
Kallstroemia grandiflora
Kallstroemia parviflora
Kalmia microphylla var. microphylla* (under Kalmia polifolia)
Kalmia microphylla* (under Kalmia polifolia)
Kalmia polifolia
Kalmia polifolia subsp. microphylla* (under Kalmia polifolia)
Kalmia polifolia subsp. polifolia* (under Kalmia polifolia)
Keckiella antirrhinoides
Keckiella antirrhinoides subsp. antirrhinoides* (under Keckiella antirrhinoides var. antirrhinoides)
Keckiella antirrhinoides subsp. microphylla* (under Keckiella antirrhinoides var. microphylla)
Keckiella antirrhinoides var. antirrhinoides
Keckiella antirrhinoides var. microphylla
Keckiella breviflora
Keckiella breviflora subsp. breviflora* (under Keckiella breviflora var. breviflora)
Keckiella breviflora subsp. glabrisepala* (under Keckiella breviflora var. glabrisepala)
Keckiella breviflora var. breviflora
Keckiella breviflora var. glabrisepala
Keckiella cordifolia
Keckiella corymbosa
Keckiella lemmonii
Keckiella rothrockii
Keckiella rothrockii subsp. jacintensis* (under Keckiella rothrockii var. jacintensis)
Keckiella rothrockii subsp. rothrockii* (under Keckiella rothrockii var. rothrockii)
Keckiella rothrockii var. jacintensis
Keckiella rothrockii var. rothrockii
Keckiella ternata
Keckiella ternata subsp. septentrionalis* (under Keckiella ternata var. septentrionalis)
Keckiella ternata subsp. ternata* (under Keckiella ternata var. ternata)
Keckiella ternata var. septentrionalis
Keckiella ternata var. ternata
Kelloggia galioides
Kickxia elatine
Kickxia spuria
Kniphofia uvaria
Kobresia bellardii* (under Kobresia myosuroides)
Kobresia myosuroides
Kochia americana
Kochia americana var. californica* (under Kochia californica)
Kochia americana var. vestita* (under Kochia americana)
Kochia californica
Kochia iranica* (under Kochia scoparia subsp. scoparia)
Kochia scoparia f. trichophylla* (under Kochia scoparia subsp. scoparia)
Kochia scoparia subsp. culta* (under Kochia scoparia subsp. scoparia)
Kochia scoparia subsp. scoparia
Kochia scoparia var. subvillosa* (under Kochia scoparia subsp. scoparia)
Kochia trichophylla* (under Kochia scoparia subsp. scoparia)
Kochia vestita* (under Kochia americana)
Koeberlinia spinosa subsp. tenuispina* (under Koeberlinia spinosa var. tenuispina)
Koeberlinia spinosa var. tenuispina
Koeleria cristata var. longifolia* (under Koeleria macrantha)
Koeleria cristata* (under Koeleria macrantha)
Koeleria gerardi
Koeleria gracilis* (under Koeleria macrantha)
Koeleria macrantha
Koeleria nitida* (under Koeleria macrantha)
Koeleria phleoides* (under Koeleria gerardi)
Koeleria pyramidata* (under Koeleria macrantha)
Kohlrauschia velutina* (under Petrorhagia dubia)
Kopsiopsis hookeri
Kopsiopsis strobilacea
Krameria bicolor
Krameria canescens* (under Krameria bicolor)
Krameria erecta
Krameria glandulosa* (under Krameria erecta)
Krameria grayi* (under Krameria bicolor)
Krameria parvifolia var. imparata* (under Krameria erecta)
Krameria parvifolia* (under Krameria erecta)
Krascheninnikovia lanata
Krynitzkia micromeres* (under Cryptantha micromeres)
Kumlienia hystricula* (under Ranunculus hystriculus)
Kyhosia bolanderi
Kyllinga brevifolia

  Copyright © 2013 Regents of the University of California